A A

Algemene voorwaarden – Ouderen/Klanten

Algemene Voorwaarden KMP – Klanten Algemeen 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van Stichting KlusmetPlus gevestigd te (4415 AJ) Oostdijk, aan de Lavendeldijk 15, handelend onder de naam “KlusmetPlus.”, hierna te noemen: “KMP ”, met haar afnemer, hierna te noemen: de “klant ”, ter zake de bemiddeling in het leveren van diensten (“Diensten ”) door derden (“dienstverleners ”). 

1.2. De diensten die de dienstverlener verrichten zijn onderdeel van KMP. 

1.3. Bij strijdigheid tussen bepalingen uit de tussen KMP en de Klant gesloten overeenkomst deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst. 

2.0 Werkwijze 

2.1. De klant zal het door hem aangemaakte profiel (“profiel”) juist en volledig opstellen. De door hem verschafte gegevens zullen alleen op de klant zelf betrekking hebben. 

2.2. Alleen natuurlijke personen kunnen een profiel aanmaken. 

2.3. Door het opstellen van het profiel verleent de klant aan KMP toestemming om de gegevens daarvan aan dienstverleners te verstrekken. 

2.4. KMP treedt slechts op als bemiddelaar bij het in contact brengen van de Klant(en) en een dienstverlener(s) en wordt nooit partij bij een overeenkomst ter zake de levering van diensten door de dienstverlener(s). 

a. De klant zal de dienstverlening van KMP niet voor commerciële doeleinden gebruiken. 

b. Het verstrekken van (contact)gegevens van (een) dienstverlener(s) aan de klant geschiedt onder de voorwaarde dat KMP daarvoor toestemming heeft gekregen van de dienstverlener(s). 

c. Het is de klant niet toegestaan om de (contact)gegevens van dienstverleners aan derden te verstrekken. 

d. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is het de klant niet toegestaan uitingen te doen op de website(s) of in het profiel, of te voldoen aan verzoeken via een dienstverlener, waarmee de identiteit van de klant te achterhalen is, waaronder vermelding van NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail(adres), website van persoonlijke aard, social media account, met uitzondering van die gevallen waarin dat specifiek door KMP gevraagd wordt.  

e. De klant kan KMP verzoeken het profiel van de website(s) te verwijderen per e-mail aan info@klusmetplus.nl. 

 3.0 Toegang tot gegevens Dienstverleners 

3.1. De klant kan, indien gewild, de gegevens van een dienstverlener opvragen voor aanvang aan de klus. Dit is geheel kosteloos. 

a. Naast de vergoeding die aan de dienstverleners is verschuldigd, is de klant een bemiddelingsvergoeding verschuldigd aan KMP. De Overeenkomst ziet er als volgt uit: 

(I) Een flexibele vorm. De bemiddelingsvergoeding bedraagt dan € 2,50- per plus. De dienstverlener wordt na afloop van de klus uitbetaald. Wij stellen hiervoor een advies bedrag van € 6,00 per uur. Dit kan meer of minder zijn naar wens van de klant en de uitvoering van de dienstverlener. Per opdracht geldt een werktijd van minimaal 1 uur. Het aantal plussen fluctueert in zwaarte van klus.  

a. Op grond van een lopende overeenkomst door klant aan KMP betaalde bedragen worden niet aan de klant gerestitueerd, ongeacht de al dan niet feitelijke afname van diensten door de klant. 

4.0 Vergoeding voor Dienstverleners 

4.1. In de hierboven genoemde bemiddelingsvergoeding zijn geen vergoedingen voor dienstverleners inbegrepen. De vergoedingen voor dienstverleners worden separaat naast de overeenkomst in rekening gebracht conform het in dit artikel 4 bepaalde. 

4.2. Het verschuldigde uurtarief voor de verrichte diensten van dienstverleners (de “vergoeding ”) wordt voor de dienst de dienstverlener via de klant de dienstverlener via KMP (de “Plussensysteem”). 

4.3. Het geadviseerde uurtarief van dienstverlener bedraagt € 6,00, onverminderd het bepaalde in artikel 4.6. 

4.4. De dienstverlener zal de uren die hij voor de klant gewerkt heeft aan KMP opgeven. Indien klant gebruik maakt van de bij de dienst behorende app, kan klant de uren accorderen via de app. KMP factureert de werkzaamheden namens de dienstverlener aan de Klant. KMP zal de vergoeding na ontvangst van de klant, na aftrek van de met de klant overeengekomen inhouding, vervolgens aan de dienstverlener doorbetalen. Niet van toepassing indien strippenkaart aanwezig. 

4.5.  Indien en voor zover er diensten zijn verricht, ontvangt de klant maandelijks een factuur ter zake de diensten die in de voorafgaande maand door dienstverlener(s) zijn verricht. 

4.6. Bezwaren van de klant tegen de hoogte van een factuur dienen binnen vier weken na dagtekening van de factuur schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 

4.7. De betaling aan de dienstverlener via KMP door middel van de Kassiersfunctie geldt als een betaling aan de dienstverlener, niet aan KMP.

5.0 Wijzigingen 

5.1. KMP behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de op de website(s) vermelde prijzen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.  

5.2. KMP behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te laten zijn. KMP zal de wijziging van haar algemene voorwaarden via de website(s) bekend maken. De wijzigingen treden 30 (dertig) dagen na bekendmaking op de website(s) in werking. 

5.3. Indien de klant een wijziging in de algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst schriftelijk tegen die datum opzeggen. 

6.0 Herroeping Overeenkomst 

6.1. Het reeds door de klant betaalde bedrag zal door KMP binnen 30 dagen na de ontbinding aan de klant worden gerestitueerd. 

7.0 Wet- en regelgeving 

7.1. De klant draagt er zorg voor dat de afspraken die hij met de dienstverlener maakt omtrent de uitvoering van de werkzaamheden en de vergoeding in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving, waaronder – voor zover toepasselijk – de Regeling Dienstverlening aan Huis en de Wet minimumloon. De klant vrijwaart KMP voor enige aanspraken ter zake. 

7.2. De relatie die tussen de dienstverlener en KMP ontstaat kwalificeert in geen geval als een arbeidsovereenkomst. 

8.0 Garanties 

8.1. KMP geeft geen garanties ter zake de juistheid of volledigheid van de via de website(s) of andere door of namens haar ter beschikking gestelde gegevens, waaronder gegevens van dienstverleners. 

8.2. KMP geeft geen enkele garantie met betrekking tot het aantal beschikbare dienstverleners op de website(s). 

8.3. KMP geeft geen enkele garantie dat het verschaffen van de (contact)gegevens van een dienstverlener tot de dienstverlening door de dienstverlener voor de klant zal leiden. 

8.4. KMP geeft geen enkele garantie over de kwaliteit van de diensten die door dienstverleners worden geleverd. 

9.0 Aansprakelijkheid 

9.1. KMP is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door: 

i) Door de klant of dienstverleners verstrekte onjuiste, ongeldige of onvolledige gegevens;

ii) Gedragingen van dienstverleners;

iii) Doordat de klant(en) persoonsgegevens van zichzelf of van derde(n) op de Website(s) plaatst of laat plaatsen. 

9.2. Indien de klant (persoons)gegevens aan een dienstverlener verschaft, doet de klant dit geheel op eigen risico. KMP is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit. 

9.3. De aansprakelijkheid van KMP jegens de klant is beperkt tot het bedrag van de door de klant aan KMP betaalde vergoeding (exclusief omzetbelasting) voor de klus waarop de tekortkoming(en) betrekking heeft. 

9.4. KMP is niet aansprakelijk voor de wijze van uitvoering van de diensten tussen de klant en de dienstverlener. De klant kan geschillen over vergoedingen en de wijze van uitvoering van de diensten wel melden bij KMP via info@klusmetplus.nl. Waar mogelijk zal KMP in geval van eventuele geschillen een bemiddelende rol op zich nemen tussen de klant en de dienstverlener. Eventuele restituties of extra vergoedingen zullen door KMP via haar plussensysteem verwerkt worden. 

10.0 Vrijwaring 

10.1. De klant vrijwaart KMP voor eventuele aanspraken van derde(n), die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. 

10.2. Indien KMP uit dien hoofde door derde(n) mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden KMP zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de klant in gebreke is met het nemen van adequate maatregelen, dan is KMP gerechtigd daartoe zonder nadere aankondiging zelf over te gaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan aan de zijde van KMP en derde(n), komen integraal voor rekening en risico van de klant. 

11.0 Opschorting, ​ ​ontbinding​ ​en​ ​tussentijdse​ ​opzegging​ ​van​ ​de​ ​Overeenkomst 

11.1. KMP is gerechtigd een inschrijving van een klant of zijn profiel te weigeren, blokkeren of (gedeeltelijk) verwijderen en de toegang tot haar website(s) (de “website(s)​”) (al dan niet tijdelijk) te ontzeggen en kan de nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang ontbinden door middel van het verzenden van een e-mail naar het door de klant opgegeven adres, indien: 

a. de klant zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b. voor KMP omstandigheden aanwezig zijn op grond waarvan te vrezen is dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen; 

c. de klant in strijd handelt met het bepaalde in deze algemene voorwaarden;

d. KMP één of meerdere redelijkerwijs gegrond geachte klachten van dienstverlener(s) over de klant ontvangt; 

e. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van KMP kan worden gevergd;

f. de klant in strijd handelt met enig wettelijk voorschrift.

11.2. Als de ontbinding van de overeenkomst aan de klant toerekenbaar is, zijn de uitstaande vorderingen van KMP op de klant onmiddellijk opeisbaar en is KMP gerechtigd tot het vorderen van de vergoeding van haar directe en indirecte schade van de klant. 

11.3. Indien KMP gebruik maakt van haar rechten zoals opgenomen in dit artikel is zij op generlei wijze gehouden tot restitutie van door de klant in het kader van de overeenkomst reeds betaalde bedragen of vergoeding aan de klant van vermeende schade en kosten van klant als gevolg hiervan. 

12.0 Toepasselijk​ ​recht​ ​en​ ​geschillen 

12.1. ​De overeenkomst en daarmee verband houdende verbintenissen tussen KMP en de klant worden beheerst door Nederlands recht. 

12.2. Alle geschillen tussen KMP en de klant die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst, die niet kunnen worden opgelost door middel van overleg, zullen ter beslechting aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg, worden voorgelegd. 

Middelburg, 30-07-2019