A A

Algemene voorwaarden – Jongeren/Dienstverleners

Algemene voorwaarden 

Algemene Voorwaarden KlusmetPlus – Dienstverleners 

1.0 Algemeen 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van Stichting KlusmetPlus. , gevestigd te (4415 AJ) Oostdijk, aan de Lavendeldijk 15. Stichting KlusmetPlus Handelend onder de naam “KlusmetPlus”, hierna te noemen: “KMP ”, met haar afnemer, hierna te noemen: de “dienstverlener ”, ter zake de bemiddeling in het leveren van diensten (“diensten ”) door dienstverleners aan derden (“Klanten ”). 

1.2. De diensten die de dienstverleners verrichten zijn onderdeel van KMP. 

1.3. Bij strijdigheid tussen bepalingen uit de tussen KMP en de dienstverlener gesloten overeenkomst (De “Overeenkomst ”) en deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst. 

2.0 Werkwijze 

2.1. De Dienstverlener zal het door hem aangemaakte profiel (“Profiel ”) juist en volledig opstellen. De door hem verschafte gegevens zullen alleen op de dienstverlener zelf betrekking hebben. 

2.2. Alleen natuurlijke personen kunnen een profiel aanmaken. 

2.3. Door het opstellen van het profiel verleent de dienstverlener aan KMP-toestemming om de gegevens daarvan aan Klanten te verstrekken. 

2.4. KMP treedt slechts op als bemiddelaar bij het in contact brengen van de dienstverlener(s) en (een) Klant(en) en wordt nooit partij bij een overeenkomst ter zake de levering van diensten door de dienstverlener. 

2.5. De gebruikersnaam en het wachtwoord van de dienstverlener zijn strikt persoonlijk. De dienstverlener zal deze geheim houden en alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verleend. 

2.6. De dienstverlener zal de dienstverlening van KMP niet voor commerciële doeleinden gebruiken. 

2.7. Het is de dienstverlener niet toegestaan om de (contact)gegevens van klanten aan derden te verstrekken. 

2.8. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is het de dienstverlener niet toegestaan uitingen te doen op de website of in het profiel, of te voldoen aan verzoeken via een klant, waarmee de identiteit van de dienstverlener te achterhalen is, waaronder vermelding van NAW-gegevens, telefoonnummer, email(adres), website van persoonlijke aard, social media account, met uitzondering van die gevallen waarin dat specifiek door KMP gevraagd wordt. 

2.9. De Dienstverlener kan KMP verzoeken het profiel van de website(s) te verwijderen per e-mail aan info@klusmetplus.nl 

 3.0. Vergoeding voor Diensten 

3.1. Het verschuldigde uurtarief voor de verrichte diensten (de “vergoeding ”) wordt door de klant aan de dienstverlener betaald via KMP (het “plussensysteem”). 

3.2. De dienstverlener zal worden betaald aan de hand van de gewerkte uren. De dienstverlener wordt na uitvoering van werkzaamheden door de klant betaald met als adviesbedrag € 6,-  per uur. De klant beslist het bedrag aan de hand van de prestaties van de jongere. KMP factureert de bemiddelingskosten na afloop van de klus aan de hand van het plussensysteem aan de klant. 

3.3. De betaling aan de dienstverlener via de klant, door middel van het plussensysteem geldt als een betaling aan de dienstverlener, niet aan KMP. 

3.4. De klant kan de diensten kosteloos annuleren tot uiterlijk 24 uur vóór het overeengekomen moment van aanvang de diensten. De klant dient een annulering rechtstreeks aan de KMP door te geven. Indien de klant daarna annuleert is de klant vijftig procent van de overeengekomen bemiddelingskosten verschuldigd. 

3.5. De dienstverlener verklaart zich bewust te zijn van het feit dat hij het debiteurenrisico van de klant draagt. Indien de klant enige factuur voor geleverde diensten niet betaalt, kan de dienstverlener KMP niet aanspreken tot betaling hiervan. 

3.7. KMP is niet aansprakelijk voor, en kan niet betrokken worden in geschillen over, vergoedingen of de wijze van uitvoering van de overeenkomsten en diensten tussen de klant en de dienstverlener. 

4.0 Wijzigingen 

KMP behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te laten zijn. KMP zal de wijziging van haar algemene voorwaarden via de website(s) bekend maken. De wijzigingen treden 30 (dertig) dagen na bekendmaking op de website(s) in werking. 

5.0 Wet- en regelgeving 

5.1 De dienstverlener draagt er zorg voor dat de afspraken die hij met de klant maakt omtrent de uitvoering van de werkzaamheden en de vergoeding in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving, waaronder – voor zover toepasselijk – de Regeling Dienstverlening aan Huis en de Wet minimumloon. De dienstverlener vrijwaart KMP voor enige aanspraken ter zake. 

5.2. De relatie die tussen de dienstverlener en KMP ontstaat kwalificeert in geen geval als een arbeidsovereenkomst. 

6.1 Garanties 

6.1. KMP geeft geen garanties ter zake de juistheid of volledigheid van de via de website(s) of andere door of namens haar ter beschikking gestelde gegevens, waaronder gegevens van klanten. 

6.2. KMP geeft geen enkele garantie met betrekking tot het aantal beschikbare klanten op de website(s). 

6.3. KMP geeft geen enkele garantie dat het verschaffen van de (contact)gegevens van een dienstverlener aan een klant tot de dienstverlening door de dienstverlener voor de klant zal leiden. 

7.1 Aansprakelijkheid 

7.1. KMP is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door: 

i) door de klant of dienstverleners verstrekte onjuiste, ongeldige of onvolledige gegevens; 

ii) gedragingen van klanten 

iii) doordat de dienstverlener(s) persoonsgegevens van zichzelf of van derde(n) op de website(s) plaatst of laat plaatsen. 

7.2. Indien de dienstverlener (persoons)gegevens aan een klant verschaft, doet de dienstverlener dit geheel op eigen risico. KMP is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit. 

7.3. De aansprakelijkheid van KMP jegens de dienstverlener is beperkt tot het bedrag van de door de dienstverlener aan KMP betaalde vergoeding (exclusief omzetbelasting) voor de overeenkomst waarop de tekortkoming(en) betrekking heeft. 

7.4. KMP is niet aansprakelijk voor de wijze van uitvoering van de diensten tussen de klant en de dienstverlener. De dienstverlener kan geschillen over vergoedingen en de wijze van uitvoering van de diensten melden bij KMP via info@klusmetplus.nl. Waar mogelijk zal KMP in geval van eventuele geschillen een bemiddelende rol op zich nemen tussen de klant en de dienstverlener. Eventuele restituties of extra Vergoedingen zullen door KMP via haar plussensysteem verwerkt worden. 

8.0 Vrijwaring 

8.1. De Dienstverlener vrijwaart KMP voor eventuele aanspraken van derde(n), die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. 

8.2. Indien KMP uit dien hoofde door derde(n) mocht worden aangesproken, dan is de dienstverlener gehouden KMP zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de dienstverlener in gebreke is met het nemen van adequate maatregelen, dan is KMP gerechtigd daartoe zonder nadere aankondiging zelf over te gaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan aan de zijde van KMP en derde(n), komen integraal voor rekening en risico van de dienstverlener. 

9.0 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

9.1. KMP is gerechtigd een inschrijving van een dienstverlener of zijn profiel te weigeren, blokkeren of (gedeeltelijk) verwijderen en de toegang tot haar website(s) (de “website(s) ”) (al dan niet tijdelijk) te ontzeggen en kan de nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang ontbinden door middel van het verzenden van een e-mail naar het door de dienstverlener opgegeven adres, indien: 

a. De dienstverlener zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 

b. Voor KMP omstandigheden aanwezig zijn op grond waarvan te vrezen is dat de Dienstverlener zijn verplichtingen niet zal nakomen; 

c. De dienstverlener in strijd handelt met het bepaalde in deze algemene voorwaarden; 

d. KMP één of meerdere redelijkerwijs gegrond geachte klachten van klant(en) over de klusser ontvangen.

Dienstverlener ontvangt; 

e. Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van KMP kan worden gevergd; 

f. De dienstverlener in strijd handelt met enig wettelijk voorschrift. 

9.2 Als de ontbinding van de overeenkomst aan de dienstverlener toerekenbaar is, is KMP gerechtigd tot het vorderen van de vergoeding van haar directe en indirecte schade van de dienstverlener. 

9.3. Indien KMP gebruik maakt van haar rechten zoals opgenomen in dit artikel is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding aan de dienstverlener van vermeende schade en kosten van de dienstverlener als gevolg hiervan. 

10.0 Toepasselijk recht en geschillen 

10.1. De overeenkomst en daarmee verband houdende verbintenissen tussen KMP en de dienstverlener worden beheerst door Nederlands recht. 

10.2. Alle geschillen tussen KMP en de dienstverlener die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst, die niet kunnen worden opgelost door middel van overleg, zullen ter beslechting aan de Middelburg, worden voorgelegd. 

Middelburg 30-7-2019